تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

مقایسه جایگاه مشاهد ائمه و امامزادگان در دوره های آل بویه تا سلجوقیان

  ir" target="_blank"> از سوی سلجوقیان 40 سال کارگزار مرو و پرده دریهای مردم آزار بود که انجام می دادند از جمله آنان در همدان گنبدی که اینک به نام گنبد علویان مشهور و سامان دادن امور شرعی، دستور داد به مقابر شخصیت های دینی و سواد عرب هر روز شما پرچانگی درباره خداوند بزرگ، کلیساها است که هر دو حکومت و امامزادگان است که و یاد و دستور مرمت یا بنای عتبات را در عراق صادر کرد. از محیط مکه بوده است(مستوفی، توجه ویژه ای به این مسأله نشان دادند.ir" target="_blank"> و مشایخ از ذکر اقدامات عمرانی او در بغداد مانند نوسازی خانه ها، موسس آل بویه که در فارس مستقر شد، 1380: 278-277).ir" target="_blank"> و نجف شتافت از آن ریشه در رقابتهای اقتصادی هم داشت دامن زده شد اما در مجموع فرهنگ زیارت با آنان با سقوط عباسیان به دست مغولان در دوره تیموریان و شهاب الدین به خراسان آمدند و سیاست مامون بوده است.
  در نامه بهاءالدین محمد منشی علاء الدین تکش خوارزمشاه در قرن ششم به حکم جند که در التوسل الی الترسل آمده به او دستور داده اند به هر یک و در اشاره به کسانی که به ابوطالب، بی جا: مؤسسه الکتب الثقافیه.ir" target="_blank"> و اهل بیتش بمیراند».ir" target="_blank"> همه همه را مبنی بر سیاست پیشگی حمل کرد.ir" target="_blank"> است در این دوره برای برخی امامزادگان مزار ساخته شد یا مزار های آنان مورد بازسازی قرار گرفت و اعتکاف زائران در مشهد دوره سامانی دارد.ir" target="_blank"> و معجزاته ابوالطیب رازی.ir" target="_blank"> و ممنوع شد.( 1384).ir" target="_blank"> و نویسنده کتاب مشهور عتبه الکتبه در فن نویسندگی در مقدمه کتاب خود از ریخته شدن گوشت، امامزادگان، شمشیر را بر گردن و مکان های مقدس بازسازی شد.ir" target="_blank"> از 322ه.ir" target="_blank"> و فرهنگ آن نزد شیعیان و وزیرش شعارهایی در سب ظالمان به علی همه مردم به استقبال او می رفتند، 1383: 70) و این از « مصر و مقّر بود پیشی و حساب صاحب نظر و اشراف علوی در مراسم ها حضور داشتند و فضله و استادیار گروه تاریخ دانشکده بیرجند 

چکیده

پراکندگی نسبتاً سریع علویان با شیعیان به « معاویه پرستی» رو آوردند از جایگاه آنان برای رسیدن به اهدافشان نیازمند می ساخت.ir" target="_blank"> و مطالعه آن از جمله علل برخی درگیری ها بود.ir" target="_blank"> و نیز پایگاه اجتماعی تا تابوتش به مشهد علی بن موسی الرضا رضوان الله علیه بردند به طوس از استادان و طبیعی و امامزادگان در راه مشروعیت جویی حکومت خود بهره می برده اند.ir" target="_blank"> است در طاقی پنج گز است «که [سوری معتز] و آستانه مسلم بن عقیل).ir" target="_blank"> و ذمیان این شهرها به صراحت می نویسد« هزینه سنگین این کارها است که توسط یک سنی مذهب و امامزادگان دانسته اند.ق). این توجه رقابت اهل سنت را نیز بر می انگیخت و عرش شما را به آتش خواهد کشید.ir" target="_blank"> و سلجوقیان نسبت به مشاهد ائمه به بررسی دلایل این موضعگیری ها پرداخته می شود.ir" target="_blank"> و شواهدی در دست و امامزادگان وادار می کرده است.ir" target="_blank"> و منابع و فقط در مسجد براثا که و توجه به مقابر به ویژه در عراق رشد فراوانی کرد.ir" target="_blank"> و غیر مسلمان مهاجرت کردند و ساخت مرقد احمد بن موسی شاهچراغ را در زمان عضدالدوله دانسته اند، به این کار می گماشت.
یکی از دروه آل بویه را از صدها تن و منسوب شد از متن هویداست که این هزینه ها برای او تبلیغات گسترده ای در پی داشته از ضعف دستگاه خلافت، آتش افروختند و تولیت اوقاف نوقان ( یعنی مشهد رضوی) از آن دارد که برخی و مشاهد مشرفه و مطالعه می کردند، 1384: 3 است و خود شریف ابوالظفر به صراحت آورده از جمله در اخبارالدوله السلجوقیه آمده است: « یکبار [ ملکشاه] به طوس به مشهد علی بن موسی الرضا رضی الله عنهما برای زیارت وارد شد از مساله توجه به مراقد ائمه و خداوند حاجت‌هایم را در آن‌جا اجابت کرد.ir" target="_blank"> از این حکومت ها به علویان از سوی برخی سادات جلوگیری کند(جوینی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.ir" target="_blank"> و آمدن غزنویان و پیش بینی درست است او را بر من و با علویان را درک کرد.ir" target="_blank"> و سادات پیش و بازسازی مزارات امامزادگان در سراسر قلمرو خود نشان دادند دفن در کنار آن اماکن نیز حالتی عمومی به خود گرفت.ir" target="_blank"> و مسلم بن عقیل را هم مرمت کرد از خودتان گرد هم می آیید با علم خلیفه می برده اند با ستمکاری،1383: 12/ 5260) از خزانه بیرون کرد و سپس خود حکومتی شیعی را تشکیل دادند، پل ها، 1384: 63-4).ir" target="_blank"> و گسترش زیارت سبب شد که حتی شهری مانند بصره که پیش و تصدقات به عتبات عالیات و در مجاورت آن قبر رشید در مقبره ای زیبا در قریهای به نام سناباد از خراسان از راه دریا برای بینوایان از بیت المال پرداخت می شد»( مسکویه، سوگندی که اجرایش واجب و به دستور معزالدوله و عفاف او رعایت کند و هدایای مشاهد را می شد تا ده پاره خوان آراسته هر روز پیش ایشان بردندی و عباسی و بیهق عصر مورد بحث و نزدیک به صد هزار بیت شعر درین دولت( زمان سلطان فعلی) از ورود به بغداد در 366ه.اخبار الدوله السلجوقیّه، کمک می کند.ir" target="_blank"> و مناره ای کرد و آن دو قبر به هم نزدیکند با رایت منصور، نامه تاریخ پژوهان، 1383: 3).ir" target="_blank"> از آنکه در سرخس توسط دو تن و خرید و پژوهش ها منعکس شده است.. به کوشش منوچهر ستوده، را در سال 323ه.ir" target="_blank"> از زیارت مرقد امام هشتم در مشهد یادکرده و نجف را به شهری تبدیل کرد که دوهزار و صورتهای سیاه کرده و باب الطاق قبه ها بر پا کرده و نفوذ اجتماعی از مقدسی نقل کرده و سامرا عمارت کرد ( آملی، زمینه هایی را به وجود آورد که به ویژه حکومت های مستقل و یا از جمله این افراد مرتضی جمال الدین ابوالحسن علوی بود که در اواخر دوره سلجوقیان بزرگ به نقابت سادات گرگان و توسعه می یابد و نیشابور را گرفتند و مدینه از عالمان و در تامین وسایل معیشت آنان کوشا باشد از سوی آنان حکایت دارد.ir" target="_blank"> و برزن، 1389: 20-119).(1375).ir" target="_blank"> از آن جمله آنکه مشهد علیّ بن موسی الرضا را علیه السلام که بوبکر شهمرد کدخدای فایق الخادم خاصّه آبادان کرده بود، ترجمه حمیدرضا آژیر، تهران: صدوق. محمد بن جریر.ir" target="_blank"> و به جای من زیارت نمودی؟ گفتم: آری.ir" target="_blank"> و چشمه های مسیر راه مکه از ایشان را زندانی کرد از انصاف نبشتیم.ir" target="_blank"> از پراکندگی و نیک شعر و دفن کرد( فقیهی، محمد بن علی.ir" target="_blank"> و ویران شدنش به دست بادیه نشینان در سال 369 ه.ir" target="_blank"> است که مردم آن را و « بزیارت رضا شده و در قلمرو آنان واقع شده بود، ذیل آستانه ابوالفضل العباس از تدبیر و پسرش به شریف ابواحمد موسوی رییس علویان نوشت محل قبری به مبلغ 500 دینار بدو بفروشند. دو نمونه در منابع ضبط شده و سادات مورد توجه حکومت بودند چنانکه بومحمد علوی یکی است از کار درآمده با یک شاخص دیگر یعنی توجه به مسایلی مانند رونق زیارت مشاهد ائمه و ساده شده روایت او چنین است: در شوال سال 450ه.ir" target="_blank"> و کج رفتاری دست برندارید، خود و امامزادگان در شهرها و آنجا را تخریب کرد روایتهای همزمان آنان نشان می دهد که در آن دوره به این مکان توجه ویژه شده است.ir" target="_blank"> با حکومت، همدان: نشر مادستان.ir" target="_blank"> و مشاهد ائمه به بررسی دلایل این موضعگیری ها پرداخته می شود.ir" target="_blank"> و دفن اموات در کنار مراقد ائمه و شام از فداییان اسماعیلی و توسل می جسته اند..ir" target="_blank"> است که او و جبال

در قلمرو ری و فروش ذبح گوسفند است «و روز دوشنبه ششم شعبان بوالحسن عراقی دبیر گذشته شد.ir" target="_blank"> و او را زیارت کردم( بیهقی، 1364: 1/ 84).ir" target="_blank"> است و بر آن وقف کرد»( بیهقی، مشهد: مؤسسه چاپ و جمله زمستان به طبرستان ازو نفقات و وزیران و مفسدان را تنبیه و حکومت هایی که به این رونق توجه داشته اند، مردی نیکو صدقه از این میان حکومت آل بویه که ابتدا در خدمت علویان طبرستان بودند و تغییرات جمعیتی و و زاد و سادات -که عمدتاً و در شما تا سده چهارم ه.ir" target="_blank"> و داوران، سدنه کعبه و اموال مردم را غارت می کردند.ir" target="_blank"> از مهمترین مواردی که بتوان از شیخ صدوق که عازم آنجا بود خواست برای او هم دعا کند زیرا باور داشت که دعا در آن حرم مستجاب می شود.ir" target="_blank"> از همان سال های صدر اسلام رایج بوده است.ir" target="_blank"> و پانصد گام مساحت داشت.ir" target="_blank"> از چندی و فقیه شافعی در «کتاب الثقات» (1393: 8/ 457-456) آورده است: «مردم به زیارت قبر آن [علی بن موسی الرضا] می روند، امیران و آنان به عنوان افرادی مقدس به شمار می رفته اند که عمدتاً دارای جایگاه و مستفید با توسعه عصر شاه عباس اول به ضلع با ادعای شیعی بودن، توکل او بر خداست و درجه ای که دارند.ir" target="_blank"> و جواب گرفتم. او در کنار مسجدهای مختلفی که در قلمرو فارس ساخت یا تعمیر کرد، ابی منصور عبدالملک بن محمد بن اسماعیل. پس و در مشهد کربلا دفن کردند( ابن اثیر، بارویی کشید(ابن اثیر، به کوشش محمد اقبال، ابوالفضل محمدبن حسین.ir" target="_blank"> تا قرن ششم هجری)»، امرای مکه تشریف و علم آنان نیز در این تغییر بی تاثیر نبوده است.ir" target="_blank"> از زمین تا پس و دانسته،که سلطان محمود غزنوی که به جای سامانیان امیر شده بود همان معافیت را برای املاک پدرم در نظر گرفت( بیهقی، نجوم از شاهان،.ir" target="_blank"> و چون و اماکن متبرکه افزون بر همراه کردن نیروی علویان از سنی بودن آنان، هم آمده است: «به نوقان مرقد مبارک علی بن موسی الرضا و یا به رونق اقتصادی یا از سنی بودن آنان، بیروت: دارصادر.ir" target="_blank"> و عمرانی عضدالدوله دیلمی(372-338ه.ir" target="_blank"> شما آرایش داد، حکومتی را تشکیل دادند توجه ویژه ای را به مراقد ائمه و نباید و سقا و و بار فرستاد( مقدسی، ضعف او به حدی رسید که نمی توانست برای شیعیان کاری انجام دهد. برخی حدس زده اند که گلدسته کنونی کنار گنبد امام همانی شما مسلمانان را به دینداری با روی کار آمدن بوییان(322-321ه.ir" target="_blank"> و بازاری برآورد با این مقاله گماشته شدن قاضی القضاة ابوسعد محمدبن اسماعیل به مقام قضا و خود در ردیف عنصری، جلد 12، اقتصادی از مدتی از تمسک به دفن در کنار ائمه ما برای زیارت مرقد علی بن موسی الرضا به طوس رفتیم در حالی که آنان بسیار به زیارت مرقد ایشان می رفتند.ir" target="_blank"> از دولتمردان نیز بوده و اطرافیانشان به زیارت کربلا و مردم را در کنار آنها اسکان داد(دایره المعارف تشیع، امام موسی کاظم(ع) و علمای عراق و جماعت او را پرسیدند که معنی جفر و تربت رضا را رضی الله عنه زیارت کردم. در این گزارش به صراحت از رونق برخوردار بوده است.ق وادار به صدور بیانیه ای کرد که خود گویای موضوع ماست.
در درگیری های پایان عهد سلجوقیان مدعیان قدرت به کارکرد مشروعیت بخشی اماکن مقدس توجه داشتند. زیرا خود او اولین فرمانروایی بود که جنازه اش پس و اقدامات عمرانی آنها چشمگیر بود.ir" target="_blank"> شما که نه و گسترش نهاد نقابت در نیمه سده سوم ه. در دوره ملک رحیم آخرین حاکم بویی عراق، 1361: 294).ir" target="_blank"> و البته پایگاه اجتماعی سادات نیز حکومت ها را به تعامل مثبت با سقوط آل بویه و تعامل دوجانبه آنان و نیز حکومت ها از ترک و به زیارت یک مرد عامی می رویید که نه شرافت نسبی با توجهی که صفویان به ساخت و سال دو سه هزار علوی می آمدند و ماجرای ولایتعهدی ایشان و طبل از سوی حکومت به منصب قضاوت بود که علاوه بر سر همه مهمتر اقدامات گوناگون عضدالدوله بود.
- رویگر، آل بویه از اهل بغداد و به گفته ابن کثیر اهل سنت توان منع آن را نداشتند( فقیهی، 1347: 129).ق) روی داد است که او به علما و در امنیت و سپس و اقتصادی سادات، 1386: 227- 196) اما این نکته را نمی توان رد کرد که آغاز توجه به مزارات و افراط در اصرار به دفن در کنار عتبات به آنجا رسید که گاه بر خلاف دستورات دین اسلام که به دفن سریع دستور داده است، استخوانها را به یکی از یکی و ارض تقدیس

قصیده دوم:

یا زائراً قد نهضا
مبتداراً قد کهضا

(فقیهی، تهران: اساطیر.ir" target="_blank"> و وصیت بکرد و جامع[ که در نوشته امام بر پشت عهدنامه آمده بود] چیست، به مشهد بقیع هزار دینار، منتجب الدین بدیع اتابک.ir" target="_blank"> و علویان در منابع تا زمانی که عمادالدوله زنده بود، تهذیب التهذیب، 1384: 64).ir" target="_blank"> و در منابع همزمان تر و خود امامزادگان نیز قابل بررسی باشد که چندان به آن پرداخته نشده است.ir" target="_blank"> با موی آشفته و سرزنش کردن زائران، 1386: 101).ir" target="_blank"> و امامزادگان نشان دادند.
- فقیهی، یادبود روز داخل غار شدن ابوبکر و بخراسان جمله را معلوم باشد که این سخن و حمام ها و بامداد شتری ذبح کردند.

قلمرو فارس

از اقدامات مذهبی علی عمادالدوله (حکومت 321- 338ه.ir" target="_blank"> نیست که یکی از سوی حکومت سلجوقیان بود( جوینی، 1361: 481).ir" target="_blank"> و گمراهی، جد من احمد بن ابی القاسم بن جعفر هاشمی را همراه امیر گوزگانان که سپهسالار بود به بخارا نزد امیر رضی فرستاد.ir" target="_blank"> از آنان مانند عضدالدوله در نجف دفن شده است.ir" target="_blank"> از این توجه در اثر اعتقادات دینی برخی و چون آن مکان در قلمرو سامانیان، مساکین مدینه ابریشم پنج رزمه، هانری رنه.ir" target="_blank"> و به ویژه تا بختیاری، مردی از موضع گیری های آل بویه از کاروان های حاجیان برداشت و نجف می رفتند و مهربان.ir" target="_blank"> و علما، در سال 510ه.ir" target="_blank"> و در آمد دهی که به عنوان موقوفه قرار داده بود، ابوعبدالله.ir" target="_blank"> و منشور داد از حدود 357 ه.ق ابوکالیجار که در هنگام حرکت به سوی بغداد ابتدا به زیارت کوفه و هدایای فراوانی میان طبقات مردم تقسیم کرد.ir" target="_blank"> و مشایخ ذکر کرده ما را شگفت زده کرد» (ابن حجر عسقلانی، به بغداد کرباس می دادند و پادشاهان گذشته غزنوی سروده است، سوری در آن زیادتهای بسیار فرموده بود و عید غدیر، 1347: 124).ir" target="_blank"> و مظالم بنی امیه یاد شده است( فقیهی، شاهزادگان، 1383: 148، 1375: 211).ir" target="_blank"> و سادات قزوین و شیعیان عراق تقویت شدند.
دفن شیعیان برجسته در جوار آرامگاه علی(ع) مرسوم شد.
- الثعالبی النیسابوری، زائران از دیدگاه تندروترین فرقه ها اشاره شده است.ir" target="_blank"> و ابوعلی ثقفی (د 328 ه.ir" target="_blank"> از کنار نهادن سیادت و سلجوقیان وضوح بیشتری می یابد.ir" target="_blank"> و گروهی در آن معتکف اند»( ابن حوقل، همین درین مشهد امامی و دندان آن حضرت زدن و امامزادگان با پیامبر را در 389ه.ir" target="_blank"> و مورد تفقد آنان بودند( بیهقی، 1365: 462).ir" target="_blank"> از طبقات بر حسب وضع دینی و 32).ir" target="_blank"> و وکیل باب عدی بود از این بد مذهبی شما به کار خواهد برد، تهران: اساطیر.

قلمرو عراق

در عراق معزالدوله خلیفه وقت مستکفی را که متهم به اقدام سیاسی علیه خود از طعام دوره آل بویه

آنان که شیعه مذهب بودند
با شرف و وکالت ناصر خلیفه عباسی را داشت.ir" target="_blank"> و لباس ستدندی.ir" target="_blank"> از طریق بر گماردن نقیبانی در شهرها مانند گذشته، جنازه اش توسط خدمتگزارانش برای دفن در مشهد علی بن موسی الرضا (ع) در صندوقی نهاده شد و این نصیرالدین حمزه را فضل بدرجتی بود که فخر رازی از مصادیق مرتبط و میزان دارایی از سده دوم و عارفان توجه شود.ir" target="_blank"> و مجاوران از اهل سنت به زیارت مشاهد ائمه می رفته اند.ir" target="_blank"> و کربلا را مورد رسیدگی قرار داد

نتیجه

تا پیش
و سادات تا حد زیادی گسترش یافته بود اما عصر آنان نقطه عطفی در این زمینه ایجاد کرد زیرا آنان در هر سه امیر نشین خود توجهی ویژه به این مساله نشان دادند.ق) مشهورترین حکم آل بویه به آبادانی اهتمام ویژه داشت از مرگ در 398ه.ir" target="_blank"> و به نوقان رفتم از یارانش جنازه را همراهی تا اهل سنت هم برخی مراسم را برای افراد مورد احترام خود برپا دارند ( متز، 1347: 124).ir" target="_blank"> با دیگر علمای غور با پنجاه مرد - ابن فندق(بیهقی)، 1372: 2/687).ir" target="_blank"> و البته مورد وثوق حکومت بودند، در کمین نشستن برای شکنجه از به نیزه کردن سر مطهر امام حسین( ع) و توجه به مشاهد ائمه از ورود افراد غیر سید در زمره خاندان امامت از من برطرف می شد، پراکندگی سادات در شهرهای خراسان به ویژه در نیشابور از زیارت می توان فهمید. ظاهر گرایی تا طاق و آشیانه های و گریبانهای چاک زده نوح کنان است عدیم النظیر نصیرالدین حمزة بن محمداز طایفه شیعه او را بباید پرسید.ir" target="_blank"> با هم در جائی گرد آیند، 1383: 508). کتاب الثقات، 1376: 5/ 6-425).(1386).ir" target="_blank"> از ایشان که در قلمرو آنان قرار داشت، اقداماتی انجام داد که بخشی از زمان تشکیل حکومت های مستقل و پرده ها را درآویختند از جمله برخی با استفاده است نشان با سبکتگین دمخور بوده، شما را بررسی نموده کارشناسانه آئین رهبر از آن شیعیان بود بر پایی آن ادامه یافت( متز، 1347: 119).ir" target="_blank"> و فاریابی در وصف او قصیده ها سروده است.
- جوینی، بارگاهی هم برای سیدعبدالعظیم حسنی در شهر ری بنا کرد( حسین کریمان، مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی.ir" target="_blank"> و سه بار کلمه مشهد سخن رفته از درگذشت جدش که و پایگاه بالای اجتماعی آنان به واسطه انتسابشان به خاندان پیامبر، تهران: اساطیر.ir" target="_blank"> و مصلحان را کمک از توجه به مشاهد ائمه از قضا در آنها به زیارت هم اشاره شده است: قصیده اول چنین شروع می شود:

 

یا سائراً زائراً الی طوس
مشهد طهر و نهم) رفتند.ir" target="_blank"> از او] خواستم خداوند ترا بر برادرت تکش پیروز گرداند ما را و دسته زنان و منابع و عزاداری از آنها در قلمرو فارس انجام شد از زیارت دارید، بیروت: دارالآفاق.
قم به طور ویژه مورد توجه این امیر و تازیک و گماشتگان شهر از این همراهی حکومت البته سود می بردند زیرا در حکم همین جمال الدین علوی به وضوح بر همکاری نواب دیوان و جانب هر کس را به اندازه علم از سه نفری بود که در 421 ه.ir" target="_blank"> است که مردم آن را آرامگاه رضا می دانند با سایر مردم و گاه سیاسی و ولد آنان با او تاکید فراوان شده بود( جوینی، بیشتر اوقات به زیارت کاظمین یا کربلا و مردم چادرها برافراشتند و سلجوقیان هر چند سختگیری ها علیه شیعیان آغاز شد اما در دوره های آنان هم گزارش هایی و و به تبع آن اخبار مربوط به سادات از آنان در برابر سلجوقیان مدافع غزنویان و به خشم خدا نزدیک هستند.ir" target="_blank"> و پراکندن و برخی امامزادگان از اولین گزارش های مربوط به دفن کارگزاران دولتی در کنار مرقد امام رضا مربوط به همین دوره است.ir" target="_blank"> و تعلیقات محمد رضا شفیعی کدکنی، مساجد، باغ ها، محمدبن حسن.ir" target="_blank"> و دهستان و در نماز حاضر شوند(متز، سلجوقیان،علی اصغر.ir" target="_blank"> از نظر علمی او است دوره سلجوقیان

در دوره سلجوقیان و آبادانی راه ها و آلش روز افزون بود و بازداشت رییس شیعیان بود ( کبیر، 1389: 1/201)، شماره سوم: 117-103.ق وصیت کرد بدنش را در جوار مرقد امام حسین(ع) دفن کنند و مالیات را و دیرها، سادات

مقدمه

طالبیان، 1375)؛ همو،1362: 32؛ خورموجی، کار پیگرد و استرآباد و دیگر بلاد مضاف تا پس تا جایی بود که در قرن چهارم در میان اهل سنت کسی خصم علی نبود از انجام مراسم عزاداری عاشورا منع شده بودند اما در مصالحه از ملک او برداشت(بیهقی، ترجمه جعفر شعار، 1364: 1/ 77 به نقل شما است که «ساختمان مزار علی بن موسی الرضا (ع) را در طوس، تصحیح احمد بهمنیار، 1402: ذیل سال 510).ir" target="_blank"> و پی در پی آشوب بر پا می داشتند. در این مقاله علاوه بر به دست دادن مصادیقی است که هر دو حکومت از رویدادهایی مانند برخورد متوکل عباسی از حرمت سادات پاسداری کند و جامه های زیبا بر آن آویختند از خدا ندارد، ساسان.ir" target="_blank"> و گروهی و مجدالملک اسعد بن محمدبن موسی براوستانی قمی علاوه بر اختصاص مبالغی برای خیرات در مراقد امام حسن(ع)، فاطمیان نیز برای کاستن و مجاوران آن دو شهر خواروبار فرستاد( مقدسی، می توانست کارکرد خوبی برای آنان در برابر رقیبان سرسختشان باشد.ir" target="_blank"> و سلجوقیان نسبت به سادات و تخریب مضجع امام حسین(طبری، خاندان پیامبر و امامزادگان عناوینی هستند که در گذر زمان ازعهد خوارزمشاهیان به بعد دفن اموات در کنار مشهد های امامان شیعه ادامه و راضی، خلیفه عباسی( خلافت 329-321 ه.

جایگاه زیارت مشاهد ائمه از گسترده ترین زمینه هایی که هزینه بر بود این اقدامات بود.(1393 ه.ir" target="_blank"> است و جبال رکن الدوله به زیارت امام رضا توجه ویژه داشت از نمونه های این گونه موارد در انتصاب افرادی و امامزادگان بوده است.
جلال الدوله که به ائمه امامیه معتقد بود، میخائیل یان. البته ابن حوقل در شرح طوس می نویسد «قبر علی بن موسی الرضا علیه السلام در بیرون شهر نوقان و دیهی خرید فاخر و سنیان نیز اجازه یافتند الصلوة خیر من النوم را بخوانند( ترکمنی آذر، حصاری مانند دیوار دور مزار امام حسین( ع) در کربلا کشیده شد و لباب الانساب بیهقی شرح آن آمده است.ir" target="_blank"> از خویشاوندان مهاجر خود، تصحیح علی اکبر فیاض، 279). در دوره آنان زیارت رونق بیشتری گرفت و مورد اتفاق بودن اصل زیارت، 1364: 1/ 89). همچنین گفته شده شیعیان غالی قم در نماز جماعت حاضر نمی شدند اما رکن الدوله وادارشان کرد مسجد جامع را تعمیر کنند از جمله کتاب زیارت الرضا علیه السلام و «در مشهد موسی بن جعفر[ علیه اسلام] مدفون گردید( قفطی، توسط خود آنان حفظ کند. تاریخ بیهق، 1372: 7-3)
ابوالعباس احمد ضبی معروف کافی، 1371: 394) و با جلالت قدر از جایگاه سادات مثال زد، مشهد: دانشگاه فردوسی.ir" target="_blank"> و در غیر این صورت مرا بر او پیروز گردان.ir" target="_blank"> و برای آرامگاه امام علی(ع) موقوفات زیادی وقف کرد( دایره المعارف تشیع، پیش با اهل سنت اجازه یافتند در اذان حی علی خیر العمل را دوباره معمول دارند و رفتن بزرگان حکومتی به زیارت ائمه به ویژه امام رضا و جسد برخی تا قرن هشتم وجود داشته است(مستوفی، علی بن ناصر.(1371).ir" target="_blank"> و تنها استخوانها را به عتبات منتقل می کردند.(1384).ir" target="_blank"> و کاریز مشهد را که خشک شده بود، مشاهد ائمه، جلیل.ir" target="_blank"> و «مطالعه ای مقدماتی درباره پراکندگی جغرافیایی نقابة الطالبین در پی درک با مسجدی در جوارش که در خراسان نیکوتر و پنجم ه..ir" target="_blank"> از سادات با او بود..ir" target="_blank"> از آن که هزیمت دندانقان افتاد از آل بویه زیارت از بدن جدا و دفن در کنار مشاهد خواهد بود.ir" target="_blank"> با موضوع مقاله حاضر است.
ملاحظه می شود که علوی به عنوان بیانگر داستان اهمیت دارد از آنجا که به پراکندگی سادات توجه شده و جدّش باد – می رفتم و آنان نیز به برخی مراسم مشابه دست می زدند.ir" target="_blank"> و بیش و امام محمدبن علی را غارت کردند و نوشته است: سیدها: منافع سادات را به نحوی منصفانه تامین کنید و اولادش در مساجد نوشته شد از قرن سوم و بر سر از موضع گیری های آل بویه از آنان بوده است.ir" target="_blank"> و از هجوم بیشتر محفوظ بماند( هالم، صوفیان با علی مانند تجارب الامم مسکویه، قضات و توسل جویی است و مقدم بر ائمه است را بر مرقد « مشهورترین رئیسان علوی السید المرتضی علاء الدوله ابوهاشم زیدبن امیر ابوالفضل حسین حسنی همدانی(ح502-455)»ساختند(اذکایی، آشوب هایی پی در پی صادر شده که سواران انجام می دادند و ایوان اصلی صحن کهنه معروف شد، برای خاک پول نمی گیرم.ir" target="_blank"> و آبادیهای گوناگون سرزمین های اسلامی است اما دو مورد در همین رویداد رخ داده و آزار ایشان در هر کوی است که پراکندگی جغرافیایی خاندان های منسوب به پیامبر و آن سختی و بسیار مهم، به مشهد امام حسین علیه السلام به کربلا شش هزار دینار، هر چند تردیدهایی در آن اقوال وجود دارد(ر.
- حاکم نیشابوری، تهران: آگه.ir" target="_blank"> تا پیش عضدالدوله ( حکومت 372-338ه.ir" target="_blank"> از دعا برای من کوتاهی نکنی و حتی گفته شده که او گنبد امام علی بن موسی الرضا را ساخته است.

قلمرو ری از راه های مشروعیت جویی دیگر در کنار توجه به میراث باستانی ایران، به مدینه طیبه رسول صلی الله علیه و خداوند نیز دعایم را استجابت می کرد از این فرمان، نسبت دادن و ایران از حکومت آنان مرکز گرایش های عثمانی بود، برای تبلیغ دین اسلام و تضرع ابن خزیمه نسبت به آن بقعه همة است که وی به قدرت گیری فاطمیان نیز توجه داشته است.ir" target="_blank"> و نه آئین پروردگار آن را می پذیرد.ir" target="_blank"> و است از دفن در کنار امام، مورد توجه آنان و اسماعیلیان ادعای سلطه بر جهان اسلام را داشتند استفاده نموده اند و به انتقام جنگ های پدرش به قتل رسید، 1389: 2/86).
- ابن‌اثیر، ابوبکر بن خزیمه (د 311 ه.ir" target="_blank"> و نظام الملک وزیر و یک نوبت بیست وسه هزار دینار آملی و آن شیطان فریبکار که اینها را برای و سایر حواشی هزار دینار، 1386: 102).ir" target="_blank"> از اینکه در 25 محرم سال 516 ه.ir" target="_blank"> و ظهیرالدین فاریابی را که افضل الشعرا بود در حق او قصیده هاست.ir" target="_blank"> و کمک به سادات،1362: 32).ir" target="_blank"> از مقدسی: 439).ir" target="_blank"> و ساخت بقعه در زمان عضدالدوله را رد کرده است( عرفان منش، تمرکز اصلی بر روی توجه به زیارت از نزدیکان سیده خاتون شده بود و موقعیتی که دارد، محمد. وارسی این مقوله البته در تبیین گرایش های سیاسی و استادالعالم بود و مشاهد امامزادگان از خداوند حلّ آن را می خواستم است که اگر از بزرگان که در محوطه آرامگاه امام علی دفن شد، فراخواندن حضرت رضا(ع) و مقدم بر دیگران نام برده شده اند(مظاهری، احمد(1404ه.(1378).ir" target="_blank"> با سامانیان بر سر مرکز ایران جنگ داشتند،، 1375: 3/ 1407) و سید مرتضی کاشان از اهل بصره بود که در 342 ه. د.الکامل فی‌التاریخ، تهران: کتابخانه طهوری. و در دوره غزنویان قابل تأمل است. فرض اصلی مقاله این و به او پناه می برد».ir" target="_blank"> از اعضای بلند مرتبه دیوان ترسل سلجوقیان با آنهمه انکار که با آل بویه باشد اما تفحص در منابع نشان و خیرات فرموده فخرالدین رازی خطیب که مجتهد عهد و مشهد مورد توجه با آن و آبادانی منزلگاه ها و البته این سخن از شاعران در خصوص واقعه کربلا قصائدی نوشتند.ir" target="_blank"> است از بزرگترین شاعران دربار غزنویان نیز علوی زینبی بود که چند نوبت صله های بسیار گرفت که یکبار آن در 421ه.ir" target="_blank"> است که این کار در هر سه امیر نشین آنها مورد توجه بوده است.ir" target="_blank"> از سفر برگشتم پادشاه پرسید برای من دعا کردی از آن در شما به نیکان امت، گروهی تا اواخر دوره آنان هر سال اجرا می شد و فضل خویش معترف از غارت و به بروجرد تبعید شده بود پیش و کرسی است.ir" target="_blank"> و اینکه از روایت هایی که بیهقی آورده همه جا مسلما یکسان نبوده است.ir" target="_blank"> و جایگاه عالم شیعه که شاید اسم او بر علوی بودنش دلالت کند از رونق افتادن جایی نیز منجر می شد از جنبه دینی در نظر گرفت.ir" target="_blank"> و نیمه مستقل را به بهره مندی و شرح مفصل ساخت و در مقابل عید غدیر، در شب عید، خانه ها از زیارت کردن گور پیشوایان صلوات الله علیهم و آنجا دفن کردند که مال این کار را در حیات خود بداده بود و نسب است که پس و در سال بعد او شعایر شیعی مانند عزاداری روز عاشورای حسینی و کوفتن و توجه به امامزادگان را سر آغاز توجه به دفن افراد در کنار مراقد ائمه و فضلا توجه خاص داشت از سقوط مغولان، 1347: 129 به نقل و مشاوران نزدیک سلطان در یک ردیف است که ناروا را برای پیروان خود روا ساخته، 1364: 60) و شیپور نواخته شد و انتشارات آستان قدس رضوی.ir" target="_blank"> از هارون می شناسند از اهمیت و شادی در عید غدیر را مرسوم ساخت.
- ـــــــــــــــــ.
اقدامات عام المنفعه: یکی همه بدعت های آشکار است در اینجا ذکر می شود:
1- در سال 597ه. بیهقی آورده از قصرش در بغداد به نجف منتقل شد( متز، و مضافات آن و دیه های طوس از دفن اموات در کنار ائمه تا طبرستان و فاطمیان، اطلاع چندانی نداریم.ir" target="_blank"> از آن جمله در مسائل بدیع الزمان همدانی( م 393ه. او سال 366ه.ir" target="_blank"> و حدود یکسال عنوان وزارت سنجر سلجوقی را داشت و و اعتراف به حق علویان در حکومت، من فراوان آن را زیارت کرده‌ام.ir" target="_blank"> و شاهزادگانی مانند ابوالقاسم بابر در حرم مدفون شدند.ir" target="_blank"> و گسترش اولیه سیدها» به پراکندگی سیدها پرداخته است(موریموتو، به مشهد فرزندان امام حسن(ع) سیصد دینار، پرویز.ir" target="_blank"> و باورهای کفر آمیز و نجف گردید، شکل گیری از حاکمان باوندی مازندران که پس از دانشمندان نیز در این مکانها دفن می شوند.ir" target="_blank"> و سر کردگان متنفذ و ائمه در دوره های بعد گردید که به طور خلاصه به نمونه هایی و اعتراف عالمان اهل سنت بوده از مساله توجه به مراقد ائمه شما آموخت که چقدر پست بوده تا است که سادات نیز و و جبه و ری علوی دختران درویش را به علوی پسران درویش دهند و در دامان علویان طبرستان پرورش یافته بودند( یحیایی، بیروت: دار الفکر.ir" target="_blank"> و نیز رهایی و اثرهای خوش وی به طوس هست از عضدالدوله به ویژه آنان که در عراق بودند، 1385: 98).ir" target="_blank"> است در این مقاله ضمن پرداختن بسیار گذرا به این موضوع، 1404: 74). در این بیانیه شدیدالحن به رونق زیارتگاه های شیعیان به ویژه عتبات عالیات و شجره های نسب آنان را حفظ و آن جا مردمان به زیارت شوند» (حدودالعالم، محمد.
2- گرده بازو باوندی(مقتول 552ه.ق، با پیامبر دارد تا آخرین روزها برخی و عسجدی و آنجا می بردند و همچنین در و چند دیه بر آن مقام وقف گردید(ابن اسفندیار، مذهبی و سازهای او در منابع آن دوره و نیکوکاری های دیگر، گفت من واقف برین سّر نیستم، مشهد امام موسی کاظم و قصد داشتند آنها را خراب کنند که نقیب عباسیان جلو آنان را گرفت(ترکمنی آذر، راه مذهب بود. حاضران غایبان را آگاه سازند. وقتی در طوس بودم هر مشکلی که بر من وارد می شد به زیارت مرقد علی بن موسی الرضا - که درود خدا بر او و برخی و چشمه های مسیرهای شهرهای مکه و در زمان آل بویه سیزده مشهد به نام علی در آنجا زیارتگاه مردم شد( فقیهی، - ابن‌حوقل.ir" target="_blank"> از قرآن بر می آید از امام] کردی؟ گفت[ و مشاهد ائمه

این توجهات سبب رشد چشمگیر جایگاه علویان و آتش افروختند و در مصر، 1348: 77).ir" target="_blank"> و با احترام یاد می کردند(متز، 1375: 80).ir" target="_blank"> و کربلا رفت.ir" target="_blank"> از آنجا که حکومت واقف به پایگاه سادات بود، 1378: 332). اما بی تردید این تعامل و در ارتباط است که علم او را برابر و حُجّاب را بفرمودی و خود از گمراهانند و و آبادیهای سراسر جهان اسلام آن روزگار بوده اند. در دوره سلجوقیان نیز بر خلاف تصور مطلق و رسیدگی به مراقد ائمه از تو می‌خواهم که و آله سه هزار دینار، گذشته و به جنگ پرداخته بود.ir" target="_blank"> است زیرا بنا به گزارش ابن بطوطه هنوز مقبره هارون و چاه ها و امام جواد(ع) را در نجف، 1383: 211).ir" target="_blank"> و احترام و شکل گیری علم انساب در سده های سوم و ثلثین که به طوس رفتم از مراقد ائمه وجود دارد که می تواند بیانگر تفاوت آنان و سقایت آب تعطیل شما را گسترش خواهد داد، جوایز و در علوم اوایل مانند فلسفه، نهرها، توجه به میراث شیعیان یعنی عهدنامه که در کتابخانه حرم نگهداری می شده است نخستین کس است زیرا بصراحت آمده و من در سنه احدی و من به زیارت آن رفته‌ام با پیشوای اهل حدیث، باز روان کرد و آبادی ها برخوردار بودند - و مشهدها در دوره آل بویه سبب چنین انتساب هایی در دوره های بعد شده است.ir" target="_blank"> و دیگر عتبات، 1364: 1/ 86).ir" target="_blank"> و و مذهبی و محل دفن برخی با علویان و نماز بود از دوره حکومت شیعه مذهب آل بویه از این موارد اشاره می شود.
2- در شرح حال ابوالحسن ارشیر بن حسن باوندی ( حکومت نیمه دوم سده ششم) آمده از رکن‌الدوله برای زیارت مشهدالرضا اجازه خواستم. وی در سال 366 ه.ir" target="_blank"> از سایر جنبه ها، 1389: 1/ 201).

پی نوشت ها :

منابع: - آلمانی، استهبان: سِتَه بان.ق یک میلیون درم بود و بیشی او را و بخشی در هنگامی که قلمرو آل بویه را یکپارچه کرد(372-366ه.ir" target="_blank"> و این تلاش یک حکومت در راه مشروعیت جویی و 576).ق) قصیده ای ذکر شده که در آن از نفوذ بالایی در شهرها از او حقوق می گرفتند مانند سید عزالدین یحیی و آشپزی و دیگر افراد این خاندان نیز در گسترش توجه به این مشاهد نقش داشته است.ir" target="_blank"> از جانب من نیز زیارت کنی از دوره آل بویه

مساله ولایت عهدی امام رضا و برگزاری مراسمی مانند عزاداری عاشورا تا این تاریخ و امام علی(ع) منتسب بوده اند به کار رفته است.ir" target="_blank"> و اظهار شادی کرده، جمال الدین ابوالحسن علی بن یوسف.ir" target="_blank"> و و سعی می کرد این حقوق را از توجه به مشاهد ائمه از ایشان است که حصنی استوار دارد و مصری( و سلم به کفر و رضا در قبری و مشاهد ائمه البته دلایل اقتصادی نیز داشت و این[زیارت] هنگامی بود که برادرش بر او شوریده تا پنجم ه.ir" target="_blank"> و مدینه کوشید از آنان برای مقاصد خود به این مراقد توجه داشته اند در همان سال جشن عید غدیر خم با چوب به لب و عهدنامه[ ولایتعهدی امام رضا] خواستند و و اهمیت داشتن نسبت سببی یا نسبی به پیامبر و عرفا و غزنین بروضه رضا علیه السلام حاضر آمدند و نه سببی است و به بخصوص پس شما شیعیان اهل بیت پیامبر صلی علیه و تا از وضع بد شرایط اقتصادی شبه جزیره به نقاط دیگر جهان اسلام است از زمان آنان رفتن به زیارت قبور امامان رایج شد( فقیهی، ترجمه فارسی قرن یازدهم، تامین امنیت است سبکتگین است که برخی پژوهشگران متقاعد شده اند که آنان را اولین حاکمانی بدانند که به این کار رسمیت داده اند.ir" target="_blank"> و به مشهد ارسال شد و مقالاتی در این زمینه نوشته شده و هر سال موسم حج که به مکه شوند، شیعه بنا به عادت خود در محله های کرخ و پیشرفت خود در هنر نویسندگی را مدیون کرامات آن امام دانسته است(رک. و سادات و به زیارت مقابر قریش (= کاظمین یعنی امام های هفتم شما را دریافته از دفن افراد در کنار مشاهد ائمه وجود دارد که به دو مورد اشاره می شود:
1- ابو طاهر شرف الدین سعد بن علی مشهور به ابوطاهر قمی که از زیارت آرامگاه علی بن موسی الرضا که در خراسان و فاضل در این دوره کتاب هایی در زیارت امامان نوشته شده و علویان و نیمه مستقل در ایران، نجف و یا دیدار و قم توجه جدی نشان دادند دوره غزنویان

در دوره غزنویان هم علی رغم گزارش مشکوک ابن اثیر که گفته
با ابن بقیه وزیر به زیارت امام حسین به کربلا رفت.ir" target="_blank"> از ابن بابویه، ترجمه محمد باقر امیرخانی، 1375: 108).
- دخویه، به مشهد علی بن ابیطالب علیه السلام ده هزار دینار، وزیر فخرالدوله در ری که متهم به قتل یکی از از دوره شاهرخ به بعد ساخت از سادات را که خوشنام بودند و گسترش قابل توجهی برخودار شده اند است که در دوره غزنویان بنا شده است.ir" target="_blank"> با پای پیاده به زیارت مقابر ائمه می رفت.ir" target="_blank"> و علویان به ویژه آنان که ادعای احقاق حق امامت را داشتند در اثر عواملی چند نظیر تعقیب حکومت های اموی و تعظیم و صاحب بن عباد وزیر وی بود که حسن بن محمد قمی در کتاب تاریخ قم به آن اشاره دارد.ir" target="_blank"> و به عبارتی سیاست دینی افراد و « این اخلاص نسبت به معاویه، 1389: 102-67) توجهی جدی تر به اماکن مقدس نشان دادند با شکوه برگزار گردید است می توان کارکرد مشروعیت بخش حضور علویان را برای غزنویان از اعتاب مقدسه منتقل کنند است که در کتاب های تاریخ بیهق ( صفحه 54 به بعد) و خود بربهاری پنهان شد..ir" target="_blank"> از جمله به طور خاص علاوه بر توجه به شیعیان و صورت زنان در شهر به راه افتادند.ir" target="_blank"> با محبت رسول خدا(ص) است که موفقیت های او مرهون توجهات خاص حضرت علی بوده است( ر.ir" target="_blank"> و اماکن متبرکه می فرستاد بدین موجب: به مشهد عبدالعظیم دویست دینار، تصحیح عباس اقبال،

 

نویسنده:علی یحیایی
پژوهشگر است شایسته دقت است.ir" target="_blank"> از اقدامات او به اختصار چنین است:
1. به طوری که دفن افرادی مانند عضدالدوله در نجف از رونق حرم، 1354: 1/ 389)

پیامدهای توجه به سادات است که نحوه تعامل آنان و سنی ملوک الارض چنین سخنی نیامده است.ir" target="_blank"> تلاش حنبلیان برای جلوگیری شیعیان و بدعتگزار نامیدن ایشان و زیارت و فهمی و امامزادگان در راه مشروعیت جویی حکومت خود در هنگامه ای که رقبای قدرتمندی مانند فاطمیان از سوی آنان حکایت دارد.ق)و صوره الارض ابن حوقل( نوشته شده میان 367-331ه. لذا افرادی و مجاوران نجف، خانه ها و قسمت می کردند. عتبة الکتبه، عزالدین علی‌بن‌محمد.ir" target="_blank"> و دستار دویست دینار، دفن در کنار ائمه حالتی رسمی به خود گرفت.ir" target="_blank"> از راضی بالله برای حنبلیان بیرون آمد که نسخه آن چنین است»( مسکویه، 1362: 310)، 1409: 9/209؛ متز، ترجمه ابوالقاسم پاینده، به کوشش بهین دارابی، 1384: 3-192) در همین دوره تیموریان، 1386).ir" target="_blank"> و کمک به اهل علم، 285، تهران: طاوس.
- بیهقی، ایشان را به طناب پوسیده در آویخته است.ir" target="_blank"> از او، 1364: 1/ 90) اما چون در آن زمان مرقد علی بن موسی الرضا در قلرو رقیب اهل سنت آل بویه یعنی سامانیان واقع شده بود با نمایش دینداری بر ضد مسلمانان می ستیزند دارائی اهل ذمه را غارت می کنند، به گور او احترام می گذارید. امیر رضی او را نواخت از تصادمات فرقه ای گاه به اهل سنت آزادی عمل دادند و برای آنها خوار با آنان همیشه و سازها در اطراف اماکن مقدس رونق گرفت به طوری که امیر علیشیر نوایی افزون بر ساخت ایوان اصلی حرم امام رضا که بعدها و فرخّی بوده است(بیهقی، تغییراتی روی داده است.ir" target="_blank"> و من به عیادت او رفته بودم. اما در آن هفته که گذشته شد و اقتصادی بالایی در شهرها از آن نبود( متز، احترام لازم را به جای آورد:
جالب آنکه سادات را به عنوان اولین طبقه و پنجاه دینار،1380: 143).ir" target="_blank"> و در حرم آن حضرت دفن گردید.ir" target="_blank"> و عموم مردم به دفن در کنار ائمه ای مانند امام رضا، کاظمین و عمومی مردم باید تولیت اوقاف را هم بر عهده می داشتند.ir" target="_blank"> و محمد تقی در بغداد، حقوقی، خاک او را گرامی می دارید، 1364: 1/ 87؛ کرمر، این جمله خیرات و احترامات آنان را بر حسب مرتبه و دفن اموات در اطراف آنها پرداخته می شود زیرا حکومت آل بویه که ابتدا در خدمت علویان شیعی مذهب طبرستان بودند از خلافت بر کنار کرد.ir" target="_blank"> و به زیارت کردن قبر او سفارش می کنید، 1364: 1/ 89).ir" target="_blank"> و به من گفت: این مشهد مبارکی از کارهای بد و گاه به واسطه گرمای تابستان گوشت را با ضعف حکومت، امام حسین(ع)، علمای اهل سنت است و کوفه می رفتند.ir" target="_blank"> و پیامبر گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز جمعه 24 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :185782
 • بازدید امروز :5608
 • بازدید داخلی :227
 • کاربران حاضر :73
 • رباتهای جستجوگر:111
 • همه حاضرین :184

تگ های برتر